మా జట్టు

5eeb1c4f70112

గావిన్ వాంగ్
దర్శక నిర్వాహకుడు

5eeb1c5a7902a

ఫ్రాంక్ జూ
అమ్మకాల నిర్వాహకుడు

5eeb1c67116d1

గ్రేస్ షి
అమ్మకాల నిర్వాహకుడు

5eeb1c6fc6365

టామ్ వాంగ్
అమ్మకాల నిర్వాహకుడు

5eeb1c785412d

సన్నీ లు
రూపకర్త